Førstehjelp i grunnskolen

PILOT

Testperioden ble organisert gjennom to ulike faser fordelt på totalt 8 måneder. Første fase besto i å gi skolene tre timers introduksjonsopplæring i oppbygging og bruk av læremiddelet. Deretter ble det laget individuelle planer for omfang og gjennomføring av pilotperioden.

Fase 1 av pilotperiode

De første læringsmålene som ble testet ut var: gjenkjenne, risikovurdere, varsle og B-L-Å metoden. Erfaringene fra første testperiode ble både gjennomgått, diskutert og dokumentert før andre fase i testperioden ble igangsatt. Basert på innspillene fra første testperiode ble lærerveiledningene justert og sendt ut til prosjektdeltagerne for gjennomgang, før ny versjon ble publisert.

Fase 2 av pilotperiode

Målet for andre periode var å teste flest mulig læringsmål, og å gjennomføre en bredere evaluering.

Delmålene for perioden var:

 • Flest mulig lærere på skolen testet ut lærerveiledningen og læringsressursene
 • Førstehjelp ble testet ut tverrfaglig, for eksempel i naturfag, KRLE med flere
 • Praktisk førstehjelpstrening ble brukt på utflukter og turer
 • Strukturert evaluering fra både lærer og elever gjennom observasjon og dybdeintervjuer

Evalueringene og innspillene fra både første og andre pilotfase ble systematisk oppsummert i en egen rapport. Deretter ble det gjennomført et felles arbeidsmøte før endringene ble implementert.

Endringene omtales videre under evalueringsdelen.

Deltagende skoler var:
 • Døli barneskole, Ullensaker kommune
 • Trasop barneskole, Oslo kommune
 • Møllergata barneskole, Oslo kommune
 • St. Sunniva katedralskole, Oslo
 • Grønnåsen ungdomsskole, Tromsø kommune
 • Slettaelva barneskole, Tromsø kommune
 • Kvaløysletta ungdomsskole, Tromsø kommune

EVALUERING

Evalueringen ble utført og dokumentert av Sintef. Hovedmålet for evalueringsarbeidet var å etablere kunnskap og innsikt for å videreutvikle og forbedre læremiddelet fram til utrulling nasjonalt.

Delmålet var å etablere kunnskap om lærerens holdning og erfaring med førstehjelp som tema, samt hvordan læremiddelet fungerte i praksis.

Evalueringen besto i praksisnære metoder, nærhet og dialog og erfaringsutveksling for utvikling mot ny praksis og besto i:

 • Spørreskjema til alle lærere ved pilotskolene
 • Intervjuer med lærere
 • Observasjon av opplæring
 • Intervju med elever
 • Spørreskjema til elever

Resultatene ble dokumentert gjennom to rapporter, med oppsummering av funn og forslag til forbedringsområder.

FUNNENE

Nedenfor oppsummeres de viktigste funnene fra evalueringen.

 • Lærerne er motivert og mestrer å undervise i førstehjelp
 • Førstehjelp kan brukes i mange fag
 • Læremiddelet har forbedringsområder med hensyn til språk, eksempler og bruk av ny teknologi
 • Både lærere og elever forstår og klarer å bruke B-L-Å i praksis.
 • Lærerne brukte de fleste av læringsressursene som var tilgjengelig
SPØRREUNDERSØKELSE

Hensikten var å få innsikt i kunnskaper om førstehjelp hos lærerne, hvilke holdninger lærerne har til førstehjelp og hvilke forventninger de har til det kommende læremiddelet. Dette vil gi et godt grunnlag for å utforme førstehjelpsundervisningen på de deltakende skolene. Totalt 150 lærere besvarte undersøkelsen.

Ca. 90% av lærerne svarer at de har deltatt på kurs/opplæring i førstehjelp

 1. 95% av disse har hatt kurs i HLR
 2. Ca. 50% har hatt kurs i livredning i vann
 3. 30-45% har hatt kurs i førstehjelp knyttet til bevisstløshet, blødninger, brann- og bruddskader

30% svarer: at de har undervist i førstehjelp for elever i grunnskolen

 1. 90% har undervist i HLR
 2. 60% har undervist i livredning i vann og bevisstløshet
 3. 30% har undervist i førstehjelp ved alvorlig skade eller brannskade
 4. 60% har undervist i førstehjelp dette skoleåret (halvparten) eller de siste 3 årene
 5. Det er primært 8.-10. trinn som har fått undervisning (60%), 40% har gitt undervisning for 5.-7. trinn, mens 15% svarer at de har undervist på 1.-4. trinn.

30% svarer at førstehjelp er et emne i undervisningen på skolen dette skoleåret; tilsvarende gruppe svarer at de ikke vet.

95% av lærerne foretrekker å få et ferdig undervisningsopplegg og opplæringsmateriell for gjennomføring av førstehjelpsundervisningen.

Lærerne ønsker seg digitale læremidler og ressurser for gjennomføringen, primært filmer og bildehistorier, instruksjonsfilmer og nettbaserte øvelser. Plakater, quiz og opplegg for rollespill trekkes også frem som aktuelle læremidler.