Førstehjelp i grunnskolen
Førstehjelp i grunnskolen

FORORD

Dette prosjektet har utviklet et helt unikt digitalt læremiddel tilpasset kompetansemål for 1-10 skoletrinn, i temaet livreddende førstehjelp. Det faglige innholdet er kunnskapsbasert, og læringsmålene tar utgangspunkt i strategien til den nasjonale dugnaden, «Sammen redder vi liv». Utviklingsarbeidet er i stor grad basert på brukermedvirkning fra et utvalg av lærere i grunnskolen. Prosjektet er evaluert av Sintef i 2017-2018.

Prosjektet er unikt nasjonalt og internasjonalt. Dette er fordi det er lagt vekt på at det er læreren som skal gjennomføre opplæringen med sine elever, og ikke helsepersonell. Læremiddelet er oversatt til flere språk. Vi har tatt i bruk nye og innovative teknologiløsninger i utviklingen av læremiddelet.

Statistikk på læremiddelet

Økter

Besøkende

PROSJEKTANSATTE

Ann Helen B. Estenstad

Prosjektmedarbeider

Adjunkt med 8 års erfaring fra videregående skole. Bachelor i mediemanagement fra Høgskolen i Gjøvik, årsenhet i pedagogisk utviklingsarbeid, masteremne i "ledelse i skolen" og sosiologi.

Marit Røed Halvorsen

Prosjektleder

Sykepleier med master i akutt kritisk syke. 20 års erfaring fra prehospital tjeneste, 13 år som fagutviklingsykepleier i akuttmottak og leder og 6 år som fagansvarlig sykepleier ved Oslo legevakt.

Ruth-Jorunn S. Breiland

Prosjektkoordinator

Ambulansefagarbeider og Helsefagarbeider. 12 års erfaring fra prehospitaltjeneste, og 4 års erfaring fra sykehus. Yrkesfaglærer helse- og oppvekstfag. 8 års erfaring som adjunkt på ambulansefag.

DEN NASJONALE DUGNADEN - SAMMEN REDDER VI LIV

FØRST OG FREMST

I 2015 ble Norges offentlige utredning (NOU 2015:17 [1]), «Først og fremst» offentligjort. Utredningen beskriver et helhetlig system for håndtering av et utvalg av tidskritisk sykdom og skade, utenfor sykehus. Hensikten med utredningen var å gi anbefalinger for hvordan man skal ivareta befolkningens trygghet, ved akutt sykdom og skade. Utredningen anbefalte at Helsedirektoratet tok ansvar for utvikling av en førstehjelpsstrategi for livslang læring for befolkningen.

SAMMEN REDDER VI LIV

I 2017 samlet Helsedirektoratet en rekke offentlige, ideelle og frivillige organisasjoner for å etablere den nasjonale førstehjelpsstrategien, «Sammen redder vi liv». Målet med strategien er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus.

FINANISERT AV GJENSIDIGESTIFTELSEN

I 2017 fikk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) oppdraget med å utvikle et kunnskapsbasert opplæringsprogram for alle norske grunnskoler. Delprosjektet fikk navnet – «Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen».

Prosjektet er fullfinansiert fra Gjensidigestiftelsen, med mål om å kommunisere et entydig budskap om hva som er gjeldende god praksis for livreddende førstehjelp. Prosjektets faglige innhold er, til en hver tid, basert på gjeldende internasjonale standarder for beste praksis.

Prosjektet understøtter LHL sine verdier "solidaritet, kunnskap og handlekraft", og visjonen om "et bedre liv".

Prosjektet er organisert gjennom et prosjektstyre, en prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Det er rapportert til Gjensidigestiftelsen og Helsedirektoratet.

«ET BEDRE LIV» BEGYNNER MED Å REDDE LIV

LHL representerer pasienter med hjerte- og karsykdom og hjerneslag. Vi har siden 1943 arbeidet for bedre behandling til alle som rammes, uavhengig av bosted, personlig økonomi og alder. Vi har drevet egne sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og et aktivt arbeid i samfunnet for å forebygge sykdommene. Det dramatiske med hjerte- og karsykdommer er at en livskritisk situasjon kan oppstå brått og uten forvarsel. Det er derfor avgjørende at så mange som mulig kan utføre livreddende førstehjelp.

Dugnaden, "Sammen redder vi liv", er en forlengelse av LHL sin historie, og gir innhold til vår visjon om, "Et bedre liv". LHL takket derfor umiddelbart ja, da vi ble spurt om å lede utviklingen av læremidler i førstehjelp for alle barn i grunnskolen. Prosjektet har vært presentert på vårt landsmøte og er godt kjent i organisasjonen. Vi gleder oss til å delta i videre utvikling og utbredelse av kunnskapen til skolebarna, og vil samarbeide med andre aktører som skal være med i fremtiden.

Frode Jahren
Generalsekretær
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - LHL

NASJONAL FØRSTEHJELPSOPPLÆRING FOR GRUNNSKOLEN

"Ingen dokumenterte forskjeller i læringsutbytte om det er lærere eller helsepersonell som underviser barn og ungdom i førstehjelp"

OM PROSJEKTET

Prosjektperioden har bestått av fasene: forprosjekt, pilot og utrulling. Prosjektets mål har vært å etablere et kunnskapsbasert, enkelt og digitalt læremiddel, gratis tilgjengelig for alle norske skoler.

Prosjektets oppdrag var å:

"Utvikle et nasjonalt opplæringsprogram med høy kvalitet, basert på beste praksis og moderne teknologiløsninger tilpasset målgruppen barn og ungdom i ulike alderstrinn i grunnsloen"

Prosjektets resultat og effektmål var å øke overlevelse og redusere varige men etter hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus.

Tradisjonelt sett har førstehjelpsundervisning i skolen vært gjennomført av kroppsøvingslærere eller innleid helsepersonell.

Naviger i kartet for å se opplæring i skoler, kommuner og fylker i utrullingsperioden

FORPROSJEKT

2017-2018

Forprosjektets hovedmål var å få oversikt over relevant forskning nasjonalt og internasjonalt, for deretter å vurdere om noe av det som allerede var tilgjengelig av opplæringsprogrammer i Norge kunne tilpasses, og eller videreutvikles.

Delmålene var å:

 • Produsere en kunnskapsrapport
 • Tilpasse eller produsere et opplæringsprogram med utgangspunkt i kompetansemål for ny læreplan 2020
 • Interessentanalyse
 • Gjøre opplæringsprogrammet gratis tilgjengelig på en digital plattform
 • Planlegge gjennomføring av pilotperiode
 • Etablere evalueringsplan for pilotperiode
LES MER

PILOT

2018

Målet med pilot var å teste ut lærerveiledningen og læremiddelet gjennom oppfølging og evaluering av både lærere og elever. Pilotperioden inkluderte totalt 5 barneskoler og 3 ungdomsskoler med totalt 2500 elever.

Delmålene var å:

 • Teste ut om lærerveiledningen var detaljert nok
 • Om veiledningsmanus og beskrivelser var tilstrekkelig for lærere
 • Interessentanalyse
 • Om læringsressursene ble oppfattet engasjerende
 • Om elevene ble engasjerte
 • Endringsbehov
LES MER

UTRULLING

2018 → 2019 → 2020 → 2021

Vi gjennomførte opplæring på 187 skoler fordelt rundt i alle fylkene i Norge frem til mars 2020. I tillegg har vi per 01.06.21 registrert 57 372 økter og 27 524 brukere av læremiddelet. Målet for utrulling var å nå flest mulig kommuner og skoler i Norge med læremiddelet, slik at flest mulig tok det i bruk. Covid-19 satte oss tilbake i form av mange avlyste introduksjonskurs, men samtidig ga det rekordhøyt bruk av ressursene. Dette viser oss at lærerne fint kan ta i bruk ressursene uten videre opplæring fra oss, men at introduksjonskurset har vært helt nødvendig for å spre kunnskap om ressursen.

LES MER

SYNLIGHET I MEDIENE

Newton

Newton er et populært tv-program for barn og unge. Det tar for seg opplysning og vitenskapelige tema. De har valgt å lage et program der de bruker førstehjelp, og vårt konsept på å lære førstehjelp på en humoristisk måte. Programmet ble vist på NRK i 2019 og heter 'Ni måter å redde liv på'.

God morgen Norge

God morgen Norge er et frokost-TV program som går på TV 2 hver morgen. De lagde et innslag om en gutt (8) som måtte ringe ambulanse da moren fikk hjerneslag og vi hadde innslag fra Døhli skole.

Du puster for fort

Podcast - Du puster for fort er en podcast hvor ulike fagpersoner innen akuttmedisin inviteres til samtale. Vi i Førstehjelp i grunnskolen ble invitert med på en episode i 2019, der vi fortalte litt om Sammen redder vi liv, og nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen.

VARIG LØSNING

Det har vært flere kampanjer ut mot skolene, i forbindelse med å lære barn førstehjelp uten at dette har gitt varige løsninger. Dette prosjektet har vært opptatt av å utvikle et læremiddel til bruk for lærere, ikke helsepersonell, slik tidligere initiativer har gjort. I tillegg er det i denne satsingen lagt vekt på at læremiddelet er enkelt å ta i bruk for lærere, tilpasset ulike målgrupper og skoletrinn.

LES MER

SAMARBEIDSPARTNERE

Drive for life

Kjør for livet er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge med mekking og motorsport som sin interessevekker. De er opptatt av at barn og unge skal være en del av et felleskap som gir trygghet, tilhørighet og fordeler, men også krav, forpliktelser og utfordringer. Drive for life har fått opplæring i å bruke Førstehjelp i grunnskolen.

TV 2 Skole

Elevkanalen tidligere Tv2 skole, er en læremiddelportal til bruk i skolen. Alt innholdet er knyttet opp mot kompetansemål i læreplanene fra utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge. Det er flere forlag, organisasjoner og mediehus som står bak innholdet. Det er både gratis og betalt innhold på elevkanalen.no.

Making View

Er et selskap som leverer unike VR produksjoner. De har laget en VR film for oss som handler om Vold og trusler.