Førstehjelp i grunnskolen

FORPROSJEKT

Målet for arbeidet i forprosjektet var å etablere kunnskap om relevant og oppdatert forskning, innenfor området førstehjelp for målgruppen grunnskoleelever. Deretter evaluere tilgjengelig undervisningsmateriell, for til slutt å utvikle et tilpasset læremiddel til målgruppen 1-10 klassetrinn.

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget ble utført av Sintef, prosjektets eksterne evalueringspartner. Deretter ble det etablert en tverrfaglig prosjektgruppe med ressurser fra det akuttmedisinske miljøet, et utvalg av lærere samt flere prosjektledere fra de andre delprosjektene i den nasjonale dugnaden. I tillegg benyttet vi eksterne konsulenter innenfor design, film og manusarbeid.

KUNNSKAPSGRUNNLAG

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget resulterte i en rapport hvor 25 forskningsartikler ble inkludert. Rapporten trekker ut den viktigste kunnskapen som var relevant for utvikling av et læremiddel, for livreddende førstehjelp for skolebarn. Hovedkonklusjonen i rapporten viser til at alderstilpasset skolebasert opplæring, og trening i førstehjelp kan gis til svært unge barn med gode resultater. Rapporten viser at:

 • Førstehjelpsopplæring bør baseres på faktakunnskap og praktiske øvelser med mål om å øke elevenes selvtillit
 • Barn og ungdom er villige til å hjelpe andre
 • Praksis og motivasjon er grunnleggende for vellykket læring
 • Virtuelle læringsressurser engasjerer og kan bidra til å øke personens tro på egen mestringsevne
 • Opplæringen bør styrke jenters selvtillit til å utføre førstehjelp
 • Opplæringen bør styrke gutters kunnskap om å utføre førstehjelp korrekt

PROSESSEN

Et mål for forprosjektet var å sikre bred involvering fra fagmiljøene innenfor akuttmedisin, oppvekst og skole. Det ble derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe med lærere, ulike ressurser fra de akuttmedisinske miljøene, konsulenter og designere. Prosjektgruppen kartla og gjennomgikk tilgjengelig førstehjelpslitteratur, ulike typer førstehjelpskurs med mer.

Dette for å vurdere om det allerede forelå mulige løsninger til bruk i utviklingsarbeidet. Arbeidet ble oppsummert og dannet grunnlaget for prosjektets beslutning om å lage et nytt læremiddel, med utgangspunkt i dugnadens læringsmål, og tilpasse læremiddelet til nye kompetansekrav fra Utdanningsdirektoratet.

LÆREVEILEDNING OG LÆRINGSRESSUSER

Basert på innsiktsarbeidet og kunnskapsoppsummeringen besluttet prosjektet at læremiddelet skulle tilpasses kravene fra Utdanningsdirektoratet i ny læreplan fra 2020. En forutsetning i utviklingsarbeidet var å sikre at løsningene som ble utviklet resulterte i at flest mulig lærere enkelt kunne bruke læremiddelet, og at det ble lagt åpent tilgjengelig for alle norske grunnskoler.

Læremiddelets innhold skulle baseres på tidskritiske tilstander som var identifisert av helsedirektoratet. De besto av:

 • Bevisstløshet
 • Hjertestans
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Skader

PROSJEKTGRUPPE

Prosjektgruppen ble satt sammen av et utvalg ressurser fra det akuttmedisinske miljøet og lærere fra syv ulike grunnskoler i Norge. Arbeidet ble organisert gjennom workshops, telefonmøter og epostutvekslinger. Innspillene ble systematisert og sammenfattet gjennom tre ulike lærerveiledninger.

I arbeidet med produksjonen av læringsressursene deltok elever fra flere av de syv skolene og studenter fra TAMS (Tromsø Akuttmedisinske Studentforening). I samarbeid med firmaet Designcontainer ble læremiddel versjon 1 etablert på nettsiden www.førstehjelpigrunnskolen.no. Læremiddelet ble lagt fram gratis for skoler og lærere.

Avslutningsvis ble det lagt en plan for pilotperioden sammen med vår eksterne evalueringspartner Sintef. Evalueringsarbeidet ble delt inn i to ulike faser som videre beskrives i pilotperioden.

Følgende kommuner deltok i utviklingsarbeidet: